Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obec Stráne pod Tatrami,

ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomné na adresu:

Obec Stráne pod Tatrami, Obecný úrad Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 alebo elektronicky na adresu: obecstrane@stonline.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
OCU-S2019/00134 04.02.2019 04.02.2019 5 prac. dní

Marianna Kedzuchová, Kuzmányho 29, Kežmarok- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v súlade § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. KN-C 174 a KN-C 172, k.ú. Stráne pod Tatrami

         
         
         

 

A picture