Obec Stráne pod Tatrami

Kontakt

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Lucia Blašková

e-mail: kontrolor@stranepodtatrami.sk
Telefón:  052/4522912

V súlade s § 18a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami č. 53/2020 je funkčné obdobie hlavného kontrolóra 6 rokov, t.j. od 09.07.2020 do 08.07.2026.  Pracovný úväzok je stanovený 40 hodín mesačne.

AppStore Google Play V obraze