Obec Stráne pod Tatrami

Záverečné účty

Záverečný účet obce upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(1) Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracujú do záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.

(2) Obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

(3) Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.19) Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1.

(4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.20)

(5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä

  • a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  • b) bilanciu aktív a pasív,
  • c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
  • d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
  • e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom,
  • f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
  • g) hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.

Návrh Záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2023

Návrh Záverečný účet obce za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Vložené: 19. 4. 2024

Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 813,69 kB
Vložené: 10. 7. 2023

Návrh Záverečného účtu za rok 2022

Návrh Záverečný účet obce za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB
Vložené: 6. 4. 2023

Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

Schválený Záverečný účet obce za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1005,73 kB
Vložené: 18. 8. 2022

Návrh Záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2021

Návrh záverečného účtu obce za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1005,78 kB
Vložené: 16. 5. 2022

Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892 kB
Vložené: 6. 7. 2021

Návrh Záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2020

Návrh - Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892,7 kB
Vložené: 22. 4. 2021

Záverečný účet za rok 2019

Záverečný účet obce za rok 2019 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,1 kB
Vložené: 17. 7. 2020

Návrh Záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2019

Návrh záverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,13 kB
Vložené: 23. 6. 2020

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2018

Príloha č.1 - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Vložené: 4. 7. 2019

Záverečný účet obce Stráne pod Tatrami za rok 2018

Záverečný účet Obce Stráne pod Tatrami za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,38 kB
Vložené: 4. 7. 2019

Návrh zaverečného účtu obce Stráne pod tatrami za rok 2018

Návrh záverečného účtu Obce Stráne pod Tatrami za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,47 kB
Vložené: 24. 5. 2019

Návrh zaverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017

Návrh_Záverečného_účtu_Obce_SpT_2017-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,25 kB
Vložené: 13. 6. 2018

Záverečný účet 2015

obec stráne pod tatrami_záverečný účet_2015_schválený s výhadami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,55 kB
Vložené: 28. 12. 2016

Záverečný účet 2011

Záverečný účet 2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 680,5 kB
Vložené: 25. 2. 2016

Záverečný účet 2014

Záverečný účet 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,42 kB
Vložené: 25. 2. 2016
AppStore Google Play V obraze