Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Oznámenie o nepodpísaní koncesnej zmluvy

Podľa bodu 19.2  oznámenia o koncesii  zo dňa 27.11.2015  sa  Verejný obstarávateľ Obec Stráne pod Tatrami, Stráne pod Tatrami 2 , 059 76 Stráne pod tatrami rozhodol koncesnú zmluvu bez uvedenia dôvodu nepodpísať.

 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Stráne pod Tatrami je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Stráne pod Tatrami
Obecný úrad, Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky 059 76
zastúpené:Ján Badžo
IČ: 00326593

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Stráne pod Tatrami v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Stráne pod Tatrami, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

A picture