Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Stráne pod Tatrami je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO č. 343/2015 Z.z. zabezpečuje osoba poverená verejným obstarávaním v súlade s platným zákonom o VO a platnou smernicou obce Stráne pod Tatrami.  Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou :

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Stráne pod Tatrami
Obecný úrad, Stráne pod Tatrami 2, Mlynčeky 059 76
zastúpené: Rastislav Sloveňák
IČ: 00326593

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie :

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 24 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.

Informácie podľa § 55

Informácie podľa § 64 zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z.

A picture