Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Podľa § 18f, ods. 1, písm. e) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku schválením v obecnom zastupiteľstve.

Stránka

  • 1

A picture