Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2018

Stránka

  • 1

A picture